Privatlivspolitk


Privatlivspolitik og rammer


Fortrolighed og opbevaring af informationer

Vi har tavshedspligt ift. det, du fortæller under samtalerne, og det er lovpligtigt, at vi noterer og opbevarer oplysninger om dig, og det vi taler om.

Ny europæisk lovgivning, fra 25/5-2018, kræver at jeg informerer dig om følgende:


Opbevaring af personfølsomme oplysninger

Vi noterer og gemmer især oplysninger om helbreds- og sociale forhold, som har betydning for udredning, vurdering og behandling jf Psykologloven, som gælder for autoriserede psykologer under tilsyn af psykolognævnet. https://ast.dk/naevn/psykolognaevnet

Udover de sociale og helbredsoplysninger vi  noterer om dig, kan vi modtage oplysninger om dit helbred og sociale forhold fra andre, herunder dit forsikringsselskab, dit pensionsselskab, din kommune eller din læge.

Oplysningerne anvendes til brug for en god samtale og behandling og de administrative funktioner, der er forbundet hermed

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Vi har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt og disse opbevares således elektronisk hos Terapeut Booking (www.terapeutbooking.dk).


Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9. 


De oplysninger, vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for bogføring og revision. 


Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af staten, din region, din kommune eller af et forsikrings- eller pensionsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. Der videregives kun de oplysninger, som har betydning for behandling af din sag, og kun med dit samtykke. 

 

Oplysningspligt og underretningspligt

Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har vi oplysningspligt, for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har vi underretningspligt.

 

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det nuværende gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring. 

 

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os på Kamilla@sensitivudvikling.dk. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har du mulighed for at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. 


Brug af cookies

Cookies er små datafiler, som gemmes på brugerens computer, laptop, ipad eller telefon for at kunne genkende enheden. Ved hjælp af cookies kan man blandt andet hente statistik over brugernes anvendelse af websitet.

 
Med indførelsen af den såkaldte Cookie-bekendtgørelse og den nye dataforordning er danske websites forpligtet til at informere brugerne om anvendelsen af cookies.
Bekendtgørelsen stiller krav om, at websites, som lagrer cookies på brugerens it-udstyr, skal indhente informeret samtykke fra brugeren forud for lagringen.


Denne hjemmesiden bruger ikke Cookies. 


Hvis du har spørgsmål til cookies på http://sensitivudvikling.dk, er du velkommen til at kontakte os på: Kamilla@sensitivudvikling.dk. Generelle spørgsmål om cookies og bekendtgørelsen kan rettes til Erhvervsstyrelsen, erst@erst.dk eller telefon 3529 1000.

Cookie-deklaration
Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 30/04/2021.

 

Klage

Hvis du er utilfreds med hvordan vi håndterer oplysninger om dig, vil vi selvfølgelig gerne vide det, og om muligt ændre det, du er utilfreds med. Du kan i så fald skrive til Kamilla@sensitivudvikling.dk 

Derudover kan klager over vores behandling af dine personoplysninger indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk